MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN

MÔ HÌNH LA-VONI - 01

Nhượng quyền quầy cà phê KIOT LAVO1

Mô hình nhượng quyền 0 đồng với thiết kế đồng nhất tối ưu chi phí lợi nhuận cao.

MÔ HÌNH LA-VONI-02

Tiệm Trà Cà Phê Lavoni LAVO-03

Mô hình nhượng quyền 0 đồng với thiết kế đồng nhất, Quán Coffee tIền chế.

MÔ HÌNH LA-VONI -03

Tiệm Trà Cà Phê Lavoni LAVO-03

Mô hình nhượng quyền 0 đồng với thiết kế đồng nhất, Combo Takeaway.

MÔ HÌNH LA-VONI -04

Nhượng quyền quầy cà phê KIOT LAVO1

Mô hình nhượng quyền 0 đồng với thiết kế đồng nhất tối ưu chi phí lợi nhuận cao.

132

Đại Lý

13

Tỉnh Thành

60

Chuổi Nhượng Quyền